Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДДУИ- с.Крушари, ДСХ- с.Добрин, ДСП- с.Крушари, ЦДГ- с.Телериг, ЦДГ- с.Коритен, ЦДГ- с.Лозенец”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по процедура с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДДУИ- с.Крушари, ДСХ- с.Добрин, ДСП- с.Крушари, ЦДГ- с.Телериг, ЦДГ- с.Коритен, ЦДГ- с.Лозенец” по следните обособени позиции: № 1- „Хляб, хлебни изделия”, №2- „Мляко, млечни продукти”, №3- „Месо, месни продукти”, №4- „Плодове и зеленчуци”, №5- „Консерви”, №6- „Олио, захар, захарни изделия, пакетирани хранителни продукти, подправки”, №7- „Риба и рибни продукти”, открита с Решение № РД-08-633/15.11.201Зг. на Кмета на Община Крушари ще се проведе на 14.01.2014г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Крушари /с. Крушари, ул. „Девети септември” № 3 – А/.

При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай