Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публична покана с предмет:

Съобщение за оттегляне на публична покана

Решение за оттегляне на публична покана

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срод до 16:00 часа на 21.01.2014г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 и Глада осма "а" от ЗОП с предмет "Доставка на канцеларски материали и офис консумативи, консумативи за принтери, печатащи устройства и копирни машини за нуждите на община Крушари", включващ две обособени позиции:

Обособена позиция 1: "Доставка на канцеларски материали и офис консумативи"

Обособена позиция 2: "Доставка на  консумативи за принтери, печатащи устройства и копирни машини"

Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки с уникален номер 9024638

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай