Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект: „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари,

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП и във връзка с провеждащата се открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект: „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово на община Крушари”, включващ 3 обособени позиции:

·        Обособена позиция 1: Изпълнение на СМР- Читалище в с. Ефрейтор Бакалово, включително помещение за радостни ритуали

·        Обособена позиция  2: Изпълнение на СМР- Читалище в с. Телериг

·        Обособена позиция 3: Изпълнение на СМР- Читалище в с. Крушари,

открита с Решение № № РД-08-417/22.07.201Зг. на Кмета на Община Крушари, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти ще се проведе на 31.10.2013г. от 09:30 часа в Заседателната зала на Община Крушари /с. Крушари, ул. „Девети септември” № 3 – А/.

     При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай