Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Крушари през 2013 година”

Община Крушари на основание чл. 14, ал.1, т.1 от ЗОП и във връзка със Решение РД-08-439/05.08.2013 г ., кани всички заинтересовани лица в срок до 19.09.2013 г. да подадат оферти за участие в обществената поръчка с предмет: „Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Крушари през 2013 година”, включващ 2 обособени позиции:
- Обособена позиция 1 : „Ремонт на улици в с. Крушари”
- Обособена позиция 2 : „Ремонт на път DOB3173 /III-293/ Коритен-Абрит-/III-2932/”

Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 00613-2013-0008

Община Крушари извърши промяна/техническа редакция в Обявлението с

Решение N:РД-08-464 от 14.08.2013 г.

Решение № РД-08-545/26.09.2013г. за класиране и избор на изпълнител

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай