Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Крушари през 2013 година”

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП и във връзка с провеждащата се открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Крушари през 2013 година”, включващ 2 обособени позиции:
• Обособена позиция 1: „Ремонт на улици в с. Крушари”
• Обособена позиция 2: „Ремонт на път DОB 3173 /III-293/ Коритен – Абрит
      - /III-2932/”,
открита с Решение № № РД-08-439/05.08.201Зг. на Кмета на Община Крушари, Ви уведомяваме, че Комисията, назначена със Заповед № РД-08-526/20.09.201Зг. на Кмета на Община Крушари, ще отвори ценовите оферти на допуснатите до класиране участници на 26.09.2013 г. /четвъртък/ от 11:30 ч. в Заседателната зала на Община Крушари, ул.”Девети септември” № 3 - А.
Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай