Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публична покана с предмет: „Превоз на ученици и учители по автобусни линии в Община Крушари през учебната 2013/2014 година”

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 09.09.2013 г. да подадат оферти за участие в обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Превоз на ученици и учители по автобусни линии в Община Крушари през учебната 2013/2014 година”
Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 9019425.

Протоколът от работата на длъжностните лица е утвърден от Възложителя на 10.09.2013 г. и е достъпен за всички участници в обществената поръчка в сградата на Общинска администрация с. Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай