Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ПРЕКРАТЕНА!!! Обявление за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет:

Обявление за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: Изпълнение на строително - монтажни работи за сгради общинска собственост в община Крушари, включващ 3 обособени позиции:
 - Обособена позиция 1: Изпълнение на строително - монтажни работи - „Топлоизолация фасада III етаж административна сграда”
 - Обособена позиция 2: Изпълнение на строително - монтажни работи - „Ремонт на покрив, саниране на част от сграда и вертикална планировка на част от дворно пространство при ЦДГ Лозенец”
- Обособена позиция 3: Изпълнение на строително - монтажни работи - „Ремонт на сграда и благоустрояване на дворно пространство на Дом за стари хора с.Добрин”

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки   с уникален номер 00613-2013-0003

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай