Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Актуализирано обявление за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект: „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на чит

Обявление за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект: „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово на община Крушари”, включващ 3 обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Ефрейтор Бакалово, включително помещение за радостни ритуали
  • Обособена позиция 2: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Телериг
  • Обособена позиция 3: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Крушари

 
Община Крушари на основание чл. 14, ал.1, т.1 от ЗОП и във връзка със Решение РД-08-199/18.04.2013 г  ., кани всички заинтересовани лица в срок до 03.06.2013 г. да подадат оферти за участие в обществената поръчка с предмет: Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект: „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово на община Крушари”, включващ 3 обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Ефрейтор Бакалово, включително помещение за радостни ритуали
  • Обособена позиция 2: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Телериг
  • Обособена позиция 3: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Крушари

Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки   с уникален номер 00613-2013-0001 и Решение за промяна с уникален номер 539413
 
 
Разяснения по постъпили запитвания за обществена поръчка с предмет „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово на община Крушари”:
 
1.Разяснение по постъпило запитване
2.Разяснение по постъпило запитване
3.Разяснение по постъпило запитване
4.Разяснение по постъпило запитване

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай