Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публична покана по чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на два броя шкаф - мивки за нуждите на домашен социален патронаж при община Крушари”

Община Крушари на основание чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП и във връзка със Решение N:280/23.05.2013 г ., кани всички заинтересовани лица в срок до 31.05.2013 г. да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет “Доставка   на два броя шкаф - мивки за нуждите на домашен социален патронаж при община Крушари”
Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 9015803

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай