Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обявление за малка обществена поръчка “Превоз на ученици и учители по автобусни линии в Община Крушари през учебната 2010/2011 година”

Обявление за малка обществена поръчка (406292)

Документ: Обявление за малка обществена поръчка (406292)

Възложител: ОБЩИНА КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Получен на: 02-08-2010

Преписка: 00613-2010-0002  (Отворена)

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Име: “Превоз на ученици и учители по автобусни линии в Община Крушари през учебната 2010/2011 година”

Описание: Превоз на ученици и учители по автобусни линии в Община Крушари през учебната 2010/2011 година по следните обособени позиции:

1-ва обособена позиция – маршрут: КАПИТАН ДИМИТРОВО - КОРИТЕН- СЕВЕРНЯК - КОРИТЕН – АБРИТ - КОРИТЕН – АЛЕКСАНДРИЯ - КРУШАРИ; КРУШАРИ – АЛЕКСАНДРИЯ – АБРИТ – КОРИТЕН – СЕВЕРНЯК - КОРИТЕН- КАП. ДИМИТРОВО;

2-ра обособена позиция – маршрут: ДОБРИЧ – ЛОЗЕНЕЦ – СЕВЕРЦИ - КРУШАРИ; КРУШАРИ – СЕВЕРЦИ – ЛОЗЕНЕЦ - КРУШАРИ;

3-та обособена позиция – маршрут: ГАБЕР- ТЕЛЕРИГ;

4-та обособена позиция – маршрут: ДОБРИЧ – КРУШАРИ - ДОБРИЧ; ДОБРИЧ – КРУШАРИ - ДОБРИЧ.

Документация за участие: Документация за участие и допълнителна информация може да получите от 08.00 до 16.00 часа в стая 310 на Третия етаж в Административната сграда на Община Крушари срещу документ за платена такса в размер на 30,00 лв., лично от участника или упълномощен негов представител. Заплащането на документацията става брой или по банков път в стая 104 на Първия етаж в Административната сграда на Община Крушари.

Срок за получаване на документацията  за участие: 01.09.2010 г.

Място и начин на подаване на офертите: Офертите се представят от кандидата или упълномощен негов представител в запечатан непрозрачен плик с посочени върху него адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес в стая 102 /Център за информация и услуги/ на Община Крушари на адрес: с.Крушари, 9410, ул. „Девети септември” № 3а.

Срок за подаване на офертите: Офертите се приемат в срок до 16,00 часа на 08.09.2010 г.
 
За контакти: Стефан Василев Ангелов – Мл.юрисконсулт Дирекция „АПИО” – телефон: 05771 2024

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай