Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Откривне на процедура за възлагане на малка обществена поръчка по реда на НВМОП чрез събиране на три оферти с предмет „Провеждане в гр.Тервел на Международна конференция на тема „Алтернативният туризъм – възможност за регионално развитие”, организирано в

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
E-mail krushari@dobrich.net

З А П О В Е Д
№ РД-08-…………..
14.07.2010г., с.Крушари

На основание чл.44, ал.1, т.2 от ЗМСМА и чл. 2, ал.1, т.2  от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

Н А Р Е Ж Д А М :

І. Откривам процедура за възлагане на малка обществена поръчка по реда на НВМОП чрез събиране на три оферти с предмет „Провеждане в гр.Тервел на Международна конференция на тема „Алтернативният туризъм – възможност за регионално развитие”, организирано в изпълнението на Дейност 9 от плана за изпълнение на дейностите по проект „Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм – ключ към устойчиво развитие на общините Крушари и Тервел”, реализиран съгласно Договор BG 161РО001/4.2-01/2008/010 по Оперативна програма „Регионално развитие”.

ІІ. Изисквания, свързани с изпълнението на предмета на поръчката : Организиране на еднодневна Международна конференция на тема „Алтернативният туризъм – възможност за регионално развитие”.
Конференцията е с място на провеждане – гр.Тервел.
Описанието на програмата на обучението да се разпише подробно в техническото задание към настоящата процедура.

ІІІ. Показател за избор на изпълнител – най-ниска предложена цена.
ІV. Изисквания към участниците в процедурата :
1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
2. Участниците са длъжни да спазват стриктно всички срокове и условия, установени в поканата и документацията за участие, както и тези, предвидени в настоящите указания в хода по осъществяване на процедурата.
3. Участниците са длъжни да представят всички изискуеми документи, предвидени в процедурата.
4. Участниците могат да участвуват в процедурата лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Правилото се прилага и за лицата, на които е възложено или по закон представляват участник. Един пълномощник не може да представлява повече от един участник.
5. Участникът трябва да разполага с поне един ключов експерт, който има необходимия опит в изпълнението проекти, финансирани от Европейския съюз и в провеждането и организирането на семинари, обучения и/или конференции от подобен на настоящата поръчка вид.


V. Длъжностните лица, които следва да съберат, разгледат и оценят офертите са : Иван Митев Иванов – заместник-кмет на община Крушари, Димитрина Желева Петрова – директор на дирекция „Регионално развитие и хуманитарни дейности” , Силвия Илиева Жекова  – Главен специалист „Търговия и туризъм ”, Стефан Василев Ангелов – младши юрисконсулт на община Крушари, Нели Стоилова Иванова  – младши счетоводител в община Крушари и резервни членове – Юлия Пенева Стойкова – секретар на община Крушари, Петкана Тончева Денева – Главен специалист „Финанси” в община Крушари.


V. За участие в процедурата поканвам следните фирми:
1. Европейски институт за културен туризъм “Еврика”
Кк “Албена”
Хотел “Маастрихт”, офис 104
Телефон 058/603456
Факс 085/603456
Имена на представляващия: Красен Събев

2.“Европартньори България” ЕООД
гр. Добрич
жк „Балик”, бл. 16, вх. Б, ап. 12
телефон 0897/865736
Имена на представляващия: Стефан Димитров

3. EТ „Дилянка – Ясен Янакиев”
Гр. Добрич
Ул. „Велико Търново” 33
Телефон 0885/446061
Име на представляващия: Ясен Янакиев

VІ. Одобрявам поканата и документацията за участие в процедурата, които са неразделна част от настоящата заповед.

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от узнаването й.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за изпълнение.

Заповедта да се връчи на поканените фирми и да се публикува на официалната електронна страница на община Крушари.


ДОБРИ СТЕФАНОВ
Кмет на община Крушари

Съгласувал :
СТЕФАН АНГЕЛОВ
Младши юрисконсулт в дирекция „АПИО”


Изготвил :
ДИМИТРИНА ЖЕЛЕВА
Директор Дирекция „РРХД”

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай