Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка по реда на НВМОП чрез събиране на три оферти с предмет „Провеждане на ПР и рекламна кампания”

З А П О В Е Д
№ РД-08-237
31.05.2010г., с.Крушари


На основание чл.44, ал.1, т.2 от ЗМСМА и чл. 2, ал.1, т.2  от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

Н А Р Е Ж Д А М :

І. Откривам процедура за възлагане на малка обществена поръчка по реда на НВМОП чрез събиране на три оферти с предмет „Провеждане на ПР и рекламна кампания”, организирана в изпълнението на Дейност 8 от плана за изпълнение на дейностите по проект „Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм – ключ към устойчиво регионално развитие в общините Крушари и Тервел”, реализиран съгласно Договор BG 161РО001/4.2-01/2008/010 по Оперативна програма „Регионално развитие”.

ІІ. Изисквания, свързани с изпълнението на предмета на поръчката : Разработване на концепция и създаване на пакет с информационни и рекламни материали на български, гръцки и английски език за общините Крушари Тервел, Североизточна България и община Ефкарпия, Гърция, включващ дизайн, предпечат, печат и доставка за целите на проект „Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм – ключ към устойчиво регионално развитие в общините Крушари и Тервел” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансиран от ЕФРР, с бенефициент община Крушари.

ІІІ. Показател за избор на изпълнител – „Икономически най-изгодната оферта”

ІV. Длъжностните лица, които следва да съберат, разгледат и оценят офертите са : Иван Митев Иванов – заместник-кмет на община Крушари, Димитрина Желева Петрова – директор на дирекция „Регионално развитие и хуманитарни дейности”, Юлия Пенева Стойкова – секретар на община Крушари, Стефан Василев Ангелов – младши юрисконсулт на община Крушари, Нели Стоилова Иванова  – младши счетоводител в община Крушари и резервни членове – Зекерие Алиш Мехмед – заместник-кмет на община Крушари, Илиана Анастасова Георгиева – старши счетоводител в  община Крушари.

V. За участие в процедурата поканвам следните фирми:
1. АДЛ – идеал ООД, гр.Пловдив – 4023, Южна индустриална зона, ул. „Нестор Абаджиев”, №15, тел.факс 032/608-160;
2. Number One Advertising ЕООД, гр. София - 1407, бул. „Черни връх”, №47, тел./факс 02/962-2331
3. „Индъстри Уоч Груп” ООД, гр.София – 1421, община Столична, кв.”Лозенец”, ул.”Милин камък”,  №61Б, тел. 02/944 62 25

VІ. Одобрявам поканата и документацията за участие в процедурата, които са неразделна част от настоящата заповед.

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от узнаването й.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за изпълнение.


ДОБРИ СТЕФАНОВ
Кмет на община Крушари

Съгласувал :
СТЕФАН АНГЕЛОВ
Младши юрисконсулт в дирекция „АПИО”

Изготвил :
ДИМИТРИНА ЖЕЛЕВА
Директор Дирекция „РРХД”

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай