Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка по реда на НВМОП чрез събиране на три оферти с предмет „Обучение на общински служители и социално-икономическите партньори от общините Крушари и Тервел относно Методология и проучване на най-

З А П О В Е Д
№ РД-08-234
26.05.2010г., с.Крушари

На основание чл.44, ал.1, т.2 от ЗМСМА и чл. 2, ал.1, т.2  от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

Н А Р Е Ж Д А М :

І. Откривам процедура за възлагане на малка обществена поръчка по реда на НВМОП чрез събиране на три оферти с предмет „Обучение на общински служители и социално-икономическите партньори от общините Крушари и Тервел относно Методология и проучване на най-добри практики и benchmarking анализи в сферата на туризма”, организирано в изпълнението на Дейност 7 от плана за изпълнение на дейностите по проект „Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм – ключ към устойчива развитие на общините Крушари и Тервел”, реализиран съгласно Договор BG 161РО001/4.2-01/2008/010 по Оперативна програма „Регионално развитие”.

ІІ. Изисквания, свързани с изпълнението на предмета на поръчката : Организиране на 4-модулно обучение в рамките на 4 дни за по 15 общински служители и представители на социално-икономическите партньори от общините Крушари и Тервел, с участието на представителите на партньорската община по проекта – община Ефкарпия. Обучението да се проведе в община Ефкарпия, област Солун, Република Гърция. Описанието на конкретните обучителни модули да се разпише подробно в техническото задание към настоящата процедура.

ІІІ. Показател за избор на изпълнител – най-ниска предложена цена

ІV. Длъжностните лица, които следва да съберат, разгледат и оценят офертите са : Иван Митев Иванов – заместник-кмет на община Крушари, Димитрина Желева Петрова – директор на дирекция „Регионално развитие и хуманитарни дейности” , Юлия Пенева Стойкова – секретар на община Крушари, Стефан Василев Ангелов – младши юрисконсулт на община Крушари, Илиана Анастасова Георгиева – старши счетоводител в община Крушари и резервни членове – Зекерие Алиш Мехмед – заместник-кмет на община Крушари, Петкана Тончева Денева – Главен специалист „Финанси” в община Крушари.

V. За участие в процедурата поканвам следните фирми:
1. Търговско-промишлена палата – гр.Добрич – гр.Добрич, ул.”България”, №3, телефон за контакт : 058/601-471
2. „Авангард персонал консултинг” ООД – гр.Добрич, ж.к. „Дружба”, бл.34, вх.А, ап.21, телефон за контакт: 058/601-785
3. Сдружение „Наш свят” – гр.Варна, ул.”Земенхоф”, №7, телефон за контакт 052/256-740

VІ. Одобрявам поканата и документацията за участие в процедурата, които са неразделна част от настоящата заповед.

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от узнаването й.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за изпълнение.

 
ДОБРИ СТЕФАНОВ
Кмет на община Крушари

Съгласувал :
СТЕФАН АНГЕЛОВ
Младши юрисконсулт в дирекция „АПИО”

Изготвил :
ДИМИТРИНА ЖЕЛЕВА
Директор Дирекция „РРХД”

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай