Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

2013

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. КРУШАРИ , ОБЛАСТ ДОБРИЧ
П   Л   А   Н
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2013 ГОДИНА

 

ЯНУАРИ

1.ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА.
ДОКЛАДВА: П. ЯНКОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

2.ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ  НА 2012 ГОДИНА.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ –КМЕТ НА ОБЩИНАТА

3.ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА     ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА.

ДОКЛАДВАТ: П.ЯНКОВА –ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС; Д.СТЕФАНОВ-КМЕТ НА ОБЩИНАТА

4. ОТЧЕТ  ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЩИНАТА ЗА 2012 ГОДИНА.
                      
ДОКЛАДВА: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МКБППМН

5.ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОГРАМАТА  ЗА  УПРАВЛЕНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ   ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА  2013 ГОДИНА.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ –КМЕТ НА ОБЩИНАТА
 
6.ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА  ЗА 2012 ГОДИНА.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ-КМЕТ НА ОБЩИНАТА

7.ИНФОРМАЦИЯ ЗА НИВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ, ПО КОИТО РАБОТИ ОБЩИНАТА.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ-КМЕТ НА ОБЩИНАТА

 

ФЕВРУАРИ

1.ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2012 ГОДИНА.
ДОКЛАДВА: Д. СТЕФАНОВ - КМЕТ  НА ОБЩИНАТА

2.ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ ЗА 2013 ГОДИНА.
ДОКЛАДВА: Д. СТЕФАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНАТА

3.ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ 2007-2013 ГОДИНА.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ –КМЕТ НА ОБЩИНАТА

4.ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2012 Г И ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2013 Г.
ДОКЛАДВА: Ж.ВЕЛИКОВА –ЗАМ.КМЕТ

5.ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 2008 -  2012 Г И ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 2013 – 2016 Г.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ –  КМЕТ НА ОБЩИНАТА

6.ИНФОРМАЦИЯ ЗА НИВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ, ПО КОИТО РАБОТИ ОБЩИНАТА.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ-КМЕТ НА ОБЩИНАТА

 

М.  МАРТ

1.ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА В УЧИЛИЩАТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА  2012/2013 ГОДИНА.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ  НА ОБЩИНАТА

2. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФУТБОЛНИЯ КЛУБ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ  НА ОБЩИНАТА

3.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН   ФОНД ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

4.ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КМЕТОВЕТЕ НА  КМЕТСТВА И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ЗА 2012 Г.
ДОКЛАДВАТ: КМЕТОВЕ ПО КМЕТСТВА И КМЕТСКИТЕ НАМЕСНИЦИ
              
5.ИНФОРМАЦИЯ ЗА НИВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ, ПО КОИТО РАБОТИ ОБЩИНАТА.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ-КМЕТ НА ОБЩИНАТА

 

М. АПРИЛ

1.ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И КМЕТА НА ОБЩИНАТА  ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013  ГОДИНА.
ДОКЛАДВАТ: П.ЯНКОВА- ПРЕДСЕДАТЕЛ   НА ОбС; Д.СТЕФАНОВ -КМЕТ НА ОБЩИНАТ

2.ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА  РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА КРУШАРИ ЗА 2012 ГОДИНА.
ДОКЛАДВА:  Ж. ВЕЛИКОВА – ЗАМ.КМЕТ

3. ИНФОРМАЦИЯ  ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНАТА ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ  НА ОБЩИНАТА

4.ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА  РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНАТА ЗА 2012 Г И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2013 Г.   
ДОКЛАДВА: Ж.ВЕЛИКОВА ЗАМ.КМЕТ

5.ИНФОРМАЦИЯ ЗА НИВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ, ПО КОИТО РАБОТИ ОБЩИНАТА.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ  НА ОБЩИНАТА

 

М. М А Й

1.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ХИГИЕНИЗИРАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА  КРУШАРИ.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

2.ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ПОЛИЦЕЙСКИЯ УЧАСТЪК И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.
ДОКЛАДВА: П. КОЙЧЕВ- НАЧАЛНИКА НА ПУ

3.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА.
ДОКЛАДВА: СТ. СТОЯНОВ – НАЧАЛНИК  РСПБС

4.ИНФОРМАЦИЯ ЗА НИВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ, ПО КОИТО РАБОТИ ОБЩИНАТА.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

 

М. Ю Н И

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО В ОБЩИНА КРУШАРИ.                                                      
ДОКЛАДВА: Т. СТОИЛОВ – Н-К  “В и К” РАЙОН  КРУШАРИ                                                                

2.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА КРУШАРИ.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

3.ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА КРУШАРИ.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

4.ИНФОРМАЦИЯ ЗА НИВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ, ПО КОИТО РАБОТИ ОБЩИНАТА.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

 

М. Ю Л И

1.ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЪРВОТО  ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА.
ДОКЛАДВА: П.ЯНКОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС                                                                                                

2.ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА  2013 ГОДИНА.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

3.ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ  НА 2013 ГОДИНА.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ –КМЕТ НА ОБЩИНАТА

4.ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА     ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА.
ДОКЛАДВАТ: П.ЯНКОВА–ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС Д.СТЕФАНОВ-КМЕТ НА ОБЩИНАТА
                                    
5.ИНФОРМАЦИЯ ЗА НИВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ, ПО КОИТО РАБОТИ ОБЩИНАТА.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

 

М. СЕПТЕМВРИ

1.УТВЪРЖДАВАНЕ НА МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ, ГРУПИ  И СЛЕТИ КЛАСОВЕ   В УЧИЛИЩАТА НА ОБЩИНАТА ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

2.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОТОВНОСТТА НА  УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ  В ОБЩИНАТА ЗА ОТКРИВАНЕ  НА УЧЕБНАТА 2013/2014  ГОДИНА.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

3.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА – РОМИ.
ДОКЛАДВА: Ж. ВЕЛИКОВА - ЗАМ.КМЕТ

4.ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДОМА ЗА ДЕЦА  С УМСТВЕНА    ИЗОСТАНАЛОСТ   В   С. КРУШАРИ.
ДОКЛАДВА: В.БАЛЧЕВ -ДИРЕКТОР НА ДДУИ      
                                                        
5.ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА В           С. ДОБРИН.
ДОКЛАДВА: Н. ЛЮМАН - ДИРЕКТОР НА ДОМА

6.ИНФОРМАЦИЯ ЗА НИВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ, ПО КОИТО РАБОТИ ОБЩИНАТА.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

 

М. ОКТОМВРИ

1.ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА     ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА.
ДОКЛАДВАТ:П.ЯНКОВА–ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС                                                                                          
Д.СТЕФАНОВ -КМЕТ НА ОБЩИНАТА

2.ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНАТА.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ- КМЕТ  НА ОБЩИНАТА

3.ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ГОТОВНОСТТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ ЗА РАБОТА ПРИ ЗИМНИ     УСЛОВИЯ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕТО И ЗИМНОТО ПОДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

4.ИНФОРМАЦИЯ ЗА НИВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ, ПО КОИТО РАБОТИ ОБЩИНАТА.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

 

М. НОЕМВРИ

1.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ             В С. КРУШАРИ.
ДОКЛАДВА: М. ВЪЛКОВА – ДИРЕКТОР НА ДнЦДУ

2.ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНАТА

3.ОТЧЕТ ЗА ОТДАДЕНИТЕ ПОД НАЕМ  ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С НАЧИН НА ТРАЙНО
ПОЛЗВАНЕ ПАСИЩА–МЕРИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ.
ДОКЛАДВА:Д.СТЕФАНОВ-КМЕТ НА ОБЩИНАТА

4.ИНФОРМАЦИЯ ЗА НИВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ, ПО КОИТО РАБОТИ ОБЩИНАТА.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

 

М. ДЕКЕМВРИ

 1.ПРИЕМАНЕ ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2014 ГОДИНА.
 ДОКЛАДВА: П.ЯНКОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС
           
2.ПРИЕМАНЕ НА КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ   ПРЕЗ 2014 ГОДИНА.                                                                                     
ДОКЛАДВА: П.ЯНКОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС
   
3.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЕНИТЕ И ПРИЕТИ  ПРОЕКТИ  И УСВОЕНИ СРЕДСТВА ОТ ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ  ПРЕЗ 2013 ГОДИНА.
ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНАТА
         
4.ПРИЕМАНЕ НА  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА В ОБЩИНА КРУШАРИ.
ДОКЛАДВА: Ж. ВЕЛИКОВА – ЗАМ.КМЕТ

Настоящият План е приет в заседание на Общинския съвет с Решение № 15/136    по  Протокол  №  15 от 13.12.2012 година.


ПЕТРАНКА ЯНКОВА:/П/
Председател на ОбС

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай