Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

2012

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. КРУШАРИ , ОБЛАСТ ДОБРИЧ

                                                                                                                                  
               

                                          
           П   Л   А   Н


                     ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.КРУШАРИ,                                ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2012 ГОДИНА

                                                    
ЯНУАРИ
                                                                                                             


 1. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ  НА 2011 ГОДИНА.
                                                                                                         ДОКЛАДВА:Д.СТЕФАНОВ–КМЕТ НА ОБЩИНАТА

 2. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА     ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА.
                                                                                          ДОКЛАДВАТ:П.ЯНКОВА –ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС                                                                                               

Д.СТЕФАНОВ-КМЕТ НА ОБЩИНАТА

3.  ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2012 ГОДИНА.

ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ –  КМЕТ НА ОБЩИНАТА

 4.  ОТЧЕТ  ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЩИНАТА ЗА 2011 ГОДИНА.                      
                                                                                          ДОКЛАДВА:Д.ИВАНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  МКБППМН                  

                                                ФЕВРУАРИ

1.    ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2011 ГОДИНА.

ДОКЛАДВА: Д. СТЕФАНОВ - КМЕТ  НА ОБЩИНАТА

2.    ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ ЗА 2012 ГОДИНА.

ДОКЛАДВА: Д. СТЕФАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНАТА
   
4.  ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2011г.  И  ПРИЕМАНЕ  НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА  НА ДЕТЕТО  ЗА 2012  ГОДИНА.

ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ –  КМЕТ НА ОБЩИНАТА

                                              М.  МАРТ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА В УЧИЛИЩАТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА  2011/2012 ГОДИНА.

ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ  НА ОБЩИНАТА

2.   СЪСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ НА БЕЗРАБОТИЦАТА В ОБЩИНАТА КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА.
ДОКЛАДВА: В.СИВКОВ – ДИРЕКТОР  ДИРЕКЦИЯ
                „БЮРО ПО ТРУДА”-ДОБРИЧ

3.ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФУТБОЛНИЯ КЛУБ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА.

ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ  НА ОБЩИНАТА

4.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН   ФОНД ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ.

ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА


                                                      М. АПРИЛ

1 .ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И КМЕТА НА ОБЩИНАТА  ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012  ГОДИНА.
                                                                                     
ДОКЛАДВАТ:П.ЯНКОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОбС
                                                                                                         Д.СТЕФАНОВ -КМЕТ НА ОБЩИНАТА

2. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА КРУШАРИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА.

ДОКЛАДВА: Д. ИВАНОВА – ЗАМ.КМЕТ      

3.  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНАТА ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ.

ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ  НА ОБЩИНАТА


                                                    М. М А Й


1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ХИГИЕНИЗИРАНЕ И        ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА  КРУШАРИ.

ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

2.  ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ПОЛИЦЕЙСКИЯ УЧАСТЪК И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

ДОКЛАДВА: П. КОЙЧЕВ- НАЧАЛНИКА НА ПУ

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА.

ДОКЛАДВА: СТ. СТОЯНОВ – НАЧАЛНИК  РСПБС


                                                     М. Ю Н И
 
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО В ОБЩИНА КРУШАРИ.
                                                                  
ДОКЛАДВА: Т. СТОИЛОВ – Н-К  “В и К” РАЙОН КРУШАРИ

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДОМА ЗА ДЕЦА  С УМСТВЕНА    ИЗОСТАНАЛОСТ   В   С. КРУШАРИ.

ДОКЛАДВА:Ю.ВЪРБАНОВА -ДИРЕКТОР НА ДДУИ                                                                 

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА КРУШАРИ.

ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА


                                                  М. Ю Л И

1.ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЪРВОТО  ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА.

ДОКЛАДВА:П.ЯНКОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС                                                                                                

2.ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА  2012 ГОДИНА.

ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

3. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ  НА 2012 ГОДИНА.

ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ –КМЕТ НА ОБЩИНАТА

4.ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА     ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА.

ДОКЛАДВАТ: П.ЯНКОВА –ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС                                                                                                Д.СТЕФАНОВ-КМЕТ НА ОБЩИНАТА

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА  УПРАВЛЕНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С        ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД.

ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА


                                              М. СЕПТЕМВРИ

1.УТВЪРЖДАВАНЕ НА МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ , ГРУПИ  И СЛЕТИ КЛАСОВЕ   В УЧИЛИЩАТА НА ОБЩИНАТА ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА.

ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОТОВНОСТТА НА  УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ  В ОБЩИНАТА ЗА ОТКРИВАНЕ  НА УЧЕБНАТА 2012/2013  ГОДИНА.

ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА – РОМИ.

ДОКЛАДВА: Д.ИВАНОВА – ЗАМ.КМЕТ    
   

                                                    М. ОКТОМВРИ

1. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА     ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА.

ДОКЛАДВАТ: П.ЯНКОВА –ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС                                                                                           

Д.СТЕФАНОВ -КМЕТ НА ОБЩИНАТА

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНАТА.

ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ- КМЕТ  НА ОБЩИНАТА
 
3.  ИНФОРМАЦИЯ  ОТНОСНО ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ  ПО ЗИМНАТА ПОДГОТОВКА В ОБЩИНАТА  .

ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА


                                                 М. НОЕМВРИ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ С. КРУШАРИ.

ДОКЛАДВА: М.ВЪЛКОВА – ДИРЕКТОР ДЦДУ

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА В           С. ДОБРИН.

ДОКЛАДВА: Н. ЛЮМАН - ДИРЕКТОР НА ДОМА

3. ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ.

ДОКЛАДВА: Д.ИВАНОВА – ЗАМ.КМЕТ


                                                    М. ДЕКЕМВРИ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1.ПРИЕМАНЕ ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2013 ГОДИНА.
                       
ДОКЛАДВА: П. ЯНКОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС
           
2. ПРИЕМАНЕ НА КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ   ПРЕЗ 2013 ГОДИНА.
                                                                                      
ДОКЛАДВА: П.ЯНКОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС
   
3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЕНИТЕ И ПРИЕТИ  ПРОЕКТИ  И УСВОЕНИ СРЕДСТВА ОТ ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ  ПРЕЗ 2012 ГОДИНА.

ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНАТА
         
4.  ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНАТА

5.  ПРИЕМАНЕ НА  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА В ОБЩИНА КРУШАРИ.

ДОКЛАДВА: Д. ИВАНОВА – ЗАМ.КМЕТ

6. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОБЩИНА КРУШАРИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА.

ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНАТАНАСТОЯЩИЯТ ПЛАН Е ПРИЕТ В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ № 4/15    ПО   ПРОТОКОЛ   № 4   ОТ  14.12.2011    ГОДИНА.    
 
                   

                   
ПЕТРАНКА ЯНКОВА:/П/
Председател на ОбС

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай