Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 29.10.2020 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 29.10.2020 г. от 14.00 часа в залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

                                                            
                 Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
  
1.Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 година.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
           
2.Докладна записка относно отдаване под наем на дворни места в с.Добрин за срок от 5 години за селскостопански нужди за стопанската 2020/2021г. 
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
           
3.Докладна записка относно отдаване под наем на гараж № 5 с индентификатор 40097.501.718.5, находящ се в поземлен имот с индентификатор 40097.501.718 по КК и КР на с. Крушари. 
        
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4.Докладна записка относно приемане на Декларация на Общински съвет против експериментирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на 5G  технологията на територията на Община Крушари.
    
  Докладват:В.Каракашев-председател на ОбС 
                     
            Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5.Отчет за разходваните средства за командировки от Председателя на Общинския съвет за периода от 01.07.2020г. до 30.09.2020 г. 
 
  Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
6.Отчет за разходваните средства за командировки от Кмета на общината за периода от 01.07.2020г. до 30.09.2020 г. 
     
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7.Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване на Община Крушари като партньор с проектно предложение по Програма "Опазване на околната среда и климатични промени", програмната област Програмна област 13-Смекчаване и адаптация към изменението на климата, процедура за подбор на проектни предложения "Климат", открита покана "Повишаване на способността на местните общности да намаляват емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се клирмат", финансирано от финансов механизъм на европейското икономическо простанство 2014-2021г. 
      
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8.Докладна записка относно разкриване на дейност по предоставянето на топъл обяд като местна дейност съгласно Закона за публичните финанси. 
 
  Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
 
9.Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община Крушари в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по административен договор № BG06RDNP001-19.003-С01/2019г. от 09.09.2019г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ Водени от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за Проект № BG06RDNP001-19.003-0001 „ Рехабилитация на част от улица "Черно море" и улица "Изгрев" в с. Крушари, община Крушари, област Добрич“, сключен между Местна инициативна група Тервел- Крушари, Община Крушари и Държавен Фонд „Земеделие”.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10.Информация относно извършената подготовка на общината за работа през есенно-зимния сезон 2020-2021г.
                                                                        
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
           
11.Информация относно състоянието и дейността на Дом за стари хора „Света Петка“ с. Добрин за 2020 година.  
                                                                        
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
                
12.Докладна записка относно определяне на състав на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Крушари.
       
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
          
13. Други. 
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
 
 
С уважение
 

ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай