Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 30.04.2020г. от 14.00ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 30.04.2020 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                            
                       Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Крушари.
                                                                                               
   Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно приемане на Наредба № 25 за реда за разпореждане, управление и ползване на спортни имоти, обекти и съоръжения-общинска собственост.
                                                                      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка отнсно  приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари.
      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно приемане на Наредба изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Крушари.
                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно продажба на поземлен имот с индентификатор №65913.67.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Северци.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно продажба на поземлен имот с индентификатор      № 65906.35.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Северняк.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински имот в полза на Народно читалище „Йордан Драгнев-1894“ с. Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински имот в полза на Народно читалище „Христо Ботев-1940“ с. Коритен.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10.Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински имот в полза на Народно читалище „Св.Кирил и Методий-1941“ с. Ефр.Бакалово.
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
11.Докладна записка относно обявяване на обект „Обслужващ път до местността „Текето“ в землището на с. Александрия, община Крушари” за обект от първостепенно значение.
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
12.Отчет за дейността на Местната комисия за обществен ред и сигурност в Община Крушари за 2019 година.
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
13.Докладна записка относно информация за работата на Общинската комисия  по безопасност на движението по пътищата в Община Крушари за 2019 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
14.Информация относно състоянието на обществения ред и борбата с престъпността на територията на Участък-Крушари при Второ РУ Добрич за 2019 година.
                                                       
   Докладва:Владимир Антонов-полицейски инспектор
 
15.Отчет за разходваните средства за командировки от Председателя на Общинския съвет Крушари за периода от 01.01.2020г. до 31.03.2020 г.
                                                                                               
   Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
16.Отчет за разходваните средства за командировки от Кмета на Община Крушари за периода от 01.01.2020г. до 31.03.2020 г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
17.Докладна записка относно дава на съгласие Община Крушари да подаде проектно предложение „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-община Крушари“ по процедура BG05M9OP001-2.101-„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
                                                                   
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
18.Докладна записка относно даване съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем за изпълнението на дейностите по проект „Подкрепено детско развитие“, реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
19.Информация относно отчет за работата на общината и разходваните средства за снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа и улиците на населените места през есенно-зимния сезон 2019/2020г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
20.Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/  за „Обслужващ път до местността „Текето“ в землището на  с. Александрия, община Крушари, обл. Добрич.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
21.Доклад относно приемане на отчет за проведените дейности  по Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията  на община Крушари за 2019г. 
                                                      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
22.Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 по предоставяне на услуги от Домашен социален патронаж в община Крушари.
       
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
23.Докладна записка относно избиране на представител на Община Крушари и правомощията му в Общото събрание на МБАЛ-Добрич АД.
 
   Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
24.Докладна записка относно отчет за дейността на футболните клубове през 2019 година.
                                                                
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
25.Други. 
 
  - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай