Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 30.07.2020 г. от 10.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 30.07.2020 г. от 10.00 часа в залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

                                                           
                                            Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
  
1. Докладна записка относно приемане отчет за дейността на Общински съвет Крушари и неговите комисии за периода от  06.11.2019г. до 30.06.2020г.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС 
 
2. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари.
                                                                        
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
           
3. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за първото шестмесечие на 2020 година.
                                                                      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно приемане отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Крушари за първото шестмесечие на 2020 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно даване на мандат и определяне на представител за представляване на Община Крушари на извънредното заседанието на  Общото събрание на Асоциация по В и К  в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич“  АД   гр. Добрич, което ще се проведе  на 11.08.2020 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Отчет за разходваните средства на командировки от Председателя на Общински съвет Крушари за периода от 01.04.2020г. до 30.06.2020 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
7. Отчет за разходваните средства на командировки от Кмета на  Община  Крушари за периода от 01.04.2020г. до 30.06.2020 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината.
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно разрешение на финансиращия  орган   за  осигуряване  на  допълнителни  средства  за  обезпечаване  на  учебния  процес, извън  осигурените  по  стандарта  за  съответната  дейност,  при  сформиране  на  паралелки  от  I  до  XII  клас, с  не по-малко  от  десет  ученици  в  клас  в  СУ „Христо  Смирненски“ , с. Крушари.
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
                
10. Докладна записка относно разрешение на финансиращия  орган   за  осигуряване  на  допълнителни  средства  за  обезпечаване  на  учебния  процес, извън  осигурените  по  стандарта  за  съответната  дейност,  при  сформиране  на  паралелка  с  по-малко  от  десет  ученици  от  клас  в  СУ „Христо  Смирненски“ ,                  с. Крушари.
                                                                      
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
11. Докладна записка относно разрешение на финансиращия  орган   за  осигуряване  на  допълнителни  средства  за  обезпечаване  на  учебния  процес, извън  осигурените  по  стандарта  за  съответната  дейност,  при  сформиране  на  паралелки  с не по-малко  от  десет  ученици  от двата  класа  в  ОУ „Отец  Паисий“        с. Лозенец, община   Крушари.
                                                                      
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
12. Докладна записка относно разрешение на финансиращия  орган   за  осигуряване  на  допълнителни  средства  за  обезпечаване  на  учебния  процес, извън  осигурените  по  стандарта  за  съответната  дейност,  при  сформиране  на  паралелка  с  по-малко  от  десет  ученици  от  клас  в  ОУ „Отец  Паисий“  с.  Лозенец, община   Крушари.
                                                                      
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
13. Докладна записка относно разрешение на  Общински съвет–Крушари, за функциониране на маломерни  паралелки  в  ОУ „ Васил Левски“  с. Коритен, община  Крушари.
     
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
14. Докладна записка относно дейността  на  читалищата  в  изпълнение  на  Годишната  програма  за развитие на  читалищната дейност  в  община  Крушари  за  2019г.
      
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
15. Предложение относно Неизпълнение разпоредбата на чл.15 от Вътрешните правила  за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Крушари.
                                                                  
    Докладва:Н.Изет–председател на ПК по предотвратяване и установяване на конфликт на интересипо чл.72, ал.1,т.3 от ЗПКОНПИ
 
16. Други. 
 
    - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай