Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 24.09.2020 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 24.09.2020 г. от 14.00 часа в залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

                                                            
                                                    Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
  
1. Докладна записка относно предоставяне под наем на полски пътища на територията на Община Крушари, собственост на Община Крушари за стопанската 2020/2021 година.
    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
           
2. Докладна записка относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
           
3. Докладна записка относно продажба на поземлен имот с индентификатор №65913.8.96 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Северци.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно даване на мандат и определяне на представител за представляване на Община Крушари на извънредното заседание на Асоциация по В и К  в обособена територия, обслужване от "В и К Добрич" АД гр. Добрич, което ще се проведе на 14.10.2020 година.
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Отчет за събраните и несъбрани приходи от местни данъци и такси за първото шестмесечие на 2020 година.
      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно предложение за изменение на точка 1 на Решение № 3/32 по Протокол  № 3/27.02.2020 г. на Общински съвет с. Крушари. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Предложение  относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация на УПИ IX-561 и УПИ X-561 в кв.32, УПИ VII-543 в кв.33, УПИ XXXVII-569 в кв.60 и улична регулация между о.т. 67 и о.т.68 по плана на с. Крушари, община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация на УПИ XXIV-686 и УПИ XXV-687 в кв. 30  и изработване на подробен устройствен план-план за застрояване на новообразуван УПИ по плана на с. Крушари, община Крушари. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9. Информация за състоянието на пътната инфраструктура в Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10.Докладна записка относно информация за състоянието на материалната база и готовността на училищата и детските градици на територията на Община Крушари за откриване на учебната 2020/2021 година.  
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
                
11.Предложение относно попълване състава на ПК по предотвратяване и установяване на конфликт на интересипо чл.72, ал.1,т.3 от ЗПКОНПИ. 
 
   Докладва: Н.Изет-председател на ПК по
             предотвратяване и установяване на 
             конфликт на интереси по чл.72, 
             ал.1,т.3 от ЗПКОНПИ
 
12.Други. 
 
 - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
С уважение
 
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай