Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 30.01.2020 г. от 14.00 ч.

  На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 30.01.2020 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                            
                                    Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

1. Приемане на  Програма за управление на община Крушари за мандат 2019-2023 година.
                                                                        
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода  2019-2023 година.
       
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост  на община Крушари за 2019 година.
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост за 2020 година.
        
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно приемане  разпределението на преходния остатък от  2019 година.
       
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно приемане сборен бюджет на община Крушари за 2020 година.
       
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Отчет за събраните и несъбрани  приходи от местни данъци и такси за второто шестмесечие на 2019 година.
                                                                   
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация в община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10.Докладна записка относно определяне размера на трудовите възнаграждения и на допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж на кметовете на кметства в община Крушари. 
                                                                         
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
11.Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2019 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
12.Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за четвъртото тримесечие на 2019 година.
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
13.Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда за 2019 година.
        
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
14.Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината.
         
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кметна общината
 
15.Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2019/2020 година в  община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
16.Отчет за изпълнение  на  Плана за действие на община Крушари в изпълнение на областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна ромите ситуация за 2019 година.
       
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
17.Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в общината  за 2019 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
18.Докладна записка относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
19.Докладна записка относно откриване на пенсионерски клуб с. Ефр.Бакалово.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината            
 
20.Други. 
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай