Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 19.12.2019 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 19.12.2019 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                            
                     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1.Докладна записка относно избор на заместник-председател на Общински съвет Крушари.
      
  Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
2.Докладна записка относно приемане на Годишен план за работата на Общински съвет с. Крушари за 2020 година.                                                                           
                                                          
  Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
3.Докладна записка относно приемане на Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет с. Крушари и постоянните комисии.
                                                              
  Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
4.Докладна записка относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства.
                                                                   
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5.Предложение относно определяне възнаграждението на Председателя на Общински съвет Крушари. 
                                                                  
 Докладва:Р.Раиф-председател на ПК „Бюджет“
 
6.Предложение относно определяне възнагражденията на общинските съветници.
                                                                  
  Докладва:Р.Раиф-председател на ПК „Бюджет“
 
7.Докладна записка относно приемане промяна в капиталовата програма за 2019 година.
                                                                   
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8.Докладна записка относно изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 година.  
       
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9.Докладна записка относно продажба на поземлени имоти №40097.29.52 и №40097.29.53 по КК на с.Крушари.
                                                                    
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10.Предложение относно даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на преминаване на кабелно-оптично трасе с изграждане на собствена стълбова мрежа на „БЕРГОН ИНТЕРНЕТ” ЕООД в с.Крушари.
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
11.Докладна записка относно приемане на Краткосрочна програма на Община Крушари за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.
                                                                    
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
12.Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение Програма „Възобновяема енергия, енергийно ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021“.
                                    
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
13.Докладна записка относно даване на съгласие на Община Крушари да кандидатства пред Министерството на труда и социалната политика, Проект „Красива България” 2020г., с проект „Ремонт на покрив на средно училище „Христо Смирненски“ – с. Крушари. 
                                                                 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината                                                                                                     
 
14.Даване на съгласие за изработване на проект за  изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ в обхват УПИ ХХІ в кв.30 и улична регулация между ОТ 103 и ОТ 104 по плана на с. Крушари, община Крушари.
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
15.Предложение относно определяне на представител на община Крушари в Общото събрание на МИГ „Тервел-Крушари“.
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
16.Предложение относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Крушари за 2020 година.
                                                                    
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
17.Докладна записка относно Даване съгласие за членство на председателя на Общински съвет с. Крушари в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.
 
   Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
18.Докладна записка относно определяне представител на Общински съвет Крушари  в  Областния  съвет за намаляване на риска от бедствия. 
 
   Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
19.Докладна записка относно Определяне представители на Общински съвет Крушари  в  Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.
 
  Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
20.Други. 
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
 
 
 
 
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ
Председател на Общински съвет  Крушари


 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай