Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 28.02.2019г. от 14.00ч.

  На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 28.02.2019 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                            
                                                                                Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
          1. Докладна записка относно приемане отчет за изпълнение на годишната програма  за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 година.
                                                                            
             Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
          2. Предложение относно предоставяне на пасища и мери за общо и индивидуално ползване, приемане на годишен план за паша и правила за ползване на пасищата и мерите от Общинския поземлен фонд на територията на Община Крушари.
  
             Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
          3. Отчети на кметовете на кметства и кметските наместници от община Крушари за извършената дейност през  2018 година.                                                                                                                     
                                                                       
             Докладват: кметовете на кметства
                        кметските наместници
 
          4. Доклад относно приемане отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците в Община Крушари за 2018 година.  
                                                                                                                               
             Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
     
          5. Докладна записка относно приемане отчет за проведените дейности по  Програмата за опазване на околната среда за 2018 година.
 
             Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
          6. Предложение относно приемане отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на Община Крушари за 2018 година.          
             
             Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
    
         7. Питания и отговор на питания.
 
         8. Други. 
 
            - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.  
 
 
         ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
         Председател на ОбС Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай