Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 20.09.2019 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 20.09.2019 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                           
                                                                             Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

1.Докладна записка относно избиране на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на кметства на 27 октомври 2019 година.
 
  Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
2.Докладна записка относно приемане на План за защита при бедствия на Община Крушари.
         
  Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
3.Предложение относно учредяване на право на ползване върху лек автомобил Ситроен „Евазион“ с рег. № Тх 0422 ХК, частна общинска собственост в полза на Областна дирекция на МВР-Добрич.
         
  Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
4.Докладна записка относно предоставяне под наем на полски пътища и отводнителни канали на територията на Община Крушари за стопанската 2019/2020 година.
         
  Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
                                                                         
5.Докладна записка относно отчет за отдадените под наем поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища,мери-публична общинска собственост .
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
6.Докладна записка относно съответствие на проект „Реконструкция на пешеходна зона на с. Крушари-УПИ XVII кв.60 по плана на с. Крушари“ с Общинския план за развитие 2014-2020 на Община Крушари.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7.Предложение относно одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план за довеждащи водопроводи към с. Лозенец и с. Северци, община Крушари.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8.Информация за състоянието на пътната инфраструктура в общината.
           
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
9.Информация за състоянието на материалната база и готовността  на училищата и детските градини  за  учебната 2019/2020година.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
10.Информация за дейността на Дом за стари хора „Света Петка“ с. Добрин през 2019 година.
                                        
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
11.Информация за дейността на Центъра за рехабилитация и социална интеграция в с. Крушари.
                                       
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
12.Информация за дейността на Домашен социален патронаж.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
          
13. Други. 
 
  - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.  
 
 
 
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ
Председател на Общински съвет  Крушари
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай