Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 25.07.2019г. от 10.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 25.07.2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                            
                                                    Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно приемане отчет за дейността на Общински съвет Крушари и неговите комисии за периода от 01.01.2019г. до 30.06.2019г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за първото шестмесечие на 2019 година.
                                                                          
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно приемане отчет за касовото изпълнение бюджета на общината за първото шестмесечие на 2019 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината 
 
4. Докладна записка относно приемане промяна в капиталовата програма по бюджет  2019 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Отчет за събраните  и несъбрани приходи от местни данъци и такси за първото шестмесечие на 2019 година.
                                                                          
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
6. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от самостоятелен обект в сграда с индентификатор 40097.501.569.1.6 по КК на   с. Крушари.
         
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
7. Предложение относно промяна предназначението на общински недвижим имот-Кметство,читалище и здравна служба с. Огняново от публична в частна общинска собственост.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
8. Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за второто тримесечие на 2019 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
9. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за второто тримесечие на 2019 година.
                                                                          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
10.Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.
 
   Докладва: Р.Йорданов-общински съветник
 
11.Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община Крушари в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по заявка № 08/07/2/0/00555/1/01 по договор № 08/07/2/0/00555 от 25.07.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари”, сключен между Община Крушари и ДФ „Земеделие”.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
12.Предложение относно одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план за довеждащи водопроводи към с. Лозенец и с. Северци, община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
13.Докладна записка относно даване на съгласие община Крушари да кандидатства с проект „Реконструкция на пешеходна зона на с.Крушари – УПИ ХVІІ, кв. 60 по плана на с.Крушари“ в с. Крушари, община Крушари, област Добрич
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
                                                                 
14.Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината.
                                                       
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
15.Предложение относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за съответната дейност,  при формиране на   паралелка,  с  по-малко от десет ученици  в клас в  СУ „Христо Смирненски“ с. Крушари, общ. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
                                                                       
16.Предложение относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за съответната дейност,  при формиране на   паралелки от І до ХІІ  клас, с  не по-малко от десет ученици  в клас в  СУ „Хр. Смирненски” с. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
17.Предложение относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за съответната дейност,  при формиране на   паралелка,  с  по-малко от десет ученици  в клас в  ОУ „Отец Паисий“ с. Лозенец, общ. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
18.Предложение относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за съответната дейност,  при формиране на   паралелка,  с  не по-малко от десет ученици  в два класа в  ОУ „Отец Паисий“ с. Лозенец, общ. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
19.Предложение относно разрешение на Общински съвет с. Крушари, за функциониране на маломерни паралелки в ОУ „Васил Левски“ с. Коритен.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
20.Други. 
 
  - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.  
 
 
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ: /П/
Председател на Общински съвет  Крушари
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай