Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 30.05.2019 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 30.05.2019 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

 
                                    Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1.Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение  и допълнение в Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост.
        
  Докладва:Р.Йорданов-общински съветник
 
 
2.Докладна записка относно приемане промяна в капиталовата програма по бюджет  2019 година.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3.Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от самостоятелен обект в сграда с индентификатор 40097.501.569.1.6 по КК на с. Крушари на Дирекция „Бюро по труда“  гр. Добрич.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4.Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от самостоятелен обект в сграда с индентификатор 40097.501.569.1.6 по КК на с. Крушари на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Добрич.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5.Предложение относно учредяване на възмездно право на прокарване за водопровод през общински поземлени имоти в землището на с. Телериг.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6.Докладна записка относно изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 година.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7.Докладна записка относно  продажба на поземлен имот № 085193 по КВС на с. Бистрец.
                                                                       
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
8.Предложение относно одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план за водопровод за водоснабдяване на дестилерия за етеричномаслени култури в ПИ №065027 в землището на с. Телериг, община Крушари.
                                                                          
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
9.Предложение относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация на УПИ I и  II в кв.25, УПИ  I в кв.25А и проект на подробен устройствен план-план за застрояване на новообразувани УПИ в кв.25, Стопански двор с. Александрия, Община Крушари.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
                                                                 
10.Докладна записка относно проведените мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на населените места в община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
11. Други. 
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.  
 
 
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари


 
 
 
 
 
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай