Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 25.04.2019 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 25.04.2019 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                            
                                     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

1. Предложение относно продажба на земеделски земи от Общинския поземлен фонд-маломерни имоти.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване  на апартамент № 2 в с. Крушари с адрес ул.“Девети септември“ № 12.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно предоставяне на  средства на Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич АД.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за първото тримесечие на 2019 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
6. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за първото тримесечие на 2019 година.
                                                                       
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
7. Докладна записка относно приемане  отчет за работата на общината и  за разходваните средства по снегопочистването и зимното поддържане на общинската пътна мрежа и улиците на населените места.
                                                                          
    Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно приемане отчет за изпълнение Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Крушари за 2018 година.
                                                                          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
                                                                 
9. Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината.
                                                       
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
10.Доклад за дейността на читалищата в изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност в община Крушари за 2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
                                                                       
11.Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да кандидатства с проект "Активен живот за възрастните-приобщаване в действие" пред фонд "Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика. 
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
12.Други. 
 
  - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.  
 
 
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС Крушари

 
 
 
 
 
 
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай