Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Информация относно удължаване на срок за прием на оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани уреди за рехабилитация за нуждите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция – с.Крушари, община Крушари, област Доб

На основание Заповед №РД-08-439/30.08.2017г. на Кмета на Община Крушари, срокът по покана с изх.№ОП-07-4053/22.08.2017г. за представяне на оферта за изпълнение на доставка с предмет: „Доставка на специализирани уреди за рехабилитация за нуждите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция – с.Крушари, община Крушари, област Добрич“ се удължава до 08.09.2017г. 17:00 часа.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай