Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Извънредно заседание на постоянната комисиия „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на Общински съвет с.Крушари на 29.07.2021г.

Извънредно заседание на постоянната  комисиия „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост”    на Общински съвет с.Крушари на 29.07.2021г., снимка 1

 На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно  заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 29.07.2021 г. от 09.35 часа в залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за

 
                                                   Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно допълнително финансиране на обект: ” Изграждане на мини парк със зона за отдих, спорт и рекреация в УПИ XXIV-561 – за спорт, рекреация и озеленяване”, кв.33 по ПУП-ПР на с. Крушари, общ. Крушари“ ( ПИ с ид. 40097.501.561 по КККР на с. Крушари).
                                                         
Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай