Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 29.07.2021г.

На 29.07.2021 г. от 10.00 часа в залата на Домашен социален патронаж ще се проведе заседание на Общински съвет с. Крушари

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 29.07.2021г., снимка 1

     На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 29.07.2021 г. от 10.00 часа в залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

                                                            
                                        Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
 1. Отчет за дейността на Общински съвет  с.Крушари и на неговите комисии 
за периода  от 01.01.2021 г. до  30.06.2021 г.
                                                                 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
2.Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за първото шестмесечие на 2021 година.
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно отчет за касово изпълнение бюджета на общината за 2020 година.
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно приемане на годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Крушари към 31.12.2020 година
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно отчет за изпълнение бюджета на общината за първото шестмесечие на 2021 година.
      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
6. Докладна записка относно учредяване на залог по Договор за поемане на дългосрочен общински дълг.
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
                                              
7. Докладна записка относно информация за данъчната събираемост на общината  през  първото шестмесечие на 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
8. Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за второто тримесечие на 2021 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
9. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за второто тримесечие на 2021 година.
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10.Докладна записка относно съответствие на включените дейности в проект „Празник на гърнетата-Кулинарната академия на Добруджа“ с приоритетите на Общински план за развитие на Община Крушари 2014-2020г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
           
11.Информация  за изпълнението  на  одобрените  проекти  и  усвояването  на   финансови  средства по  Оперативни  и  Европейски  програми.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
12.Докладна записка относно разрешение на финансиращия  орган   за  осигуряване  на  допълнителни  средства  за  обезпечаване  на  учебния  процес, извън  осигурените  по  стандарта  за  съответната  дейност,  при  сформиране  на  паралелки  от  I  до  XII  клас, с  не по-малко  от  десет  ученици  в  клас  в  СУ „Христо  Смирненски“ , с. Крушари.
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
                
13.Докладна записка относно разрешение на финансиращия  орган   за  осигуряване  на  допълнителни  средства  за  обезпечаване  на  учебния  процес, извън  осигурените  по  стандарта  за  съответната  дейност,  при  сформиране  на  паралелки  с не по-малко  от  десет  ученици  от двата  класа  в  ОУ „Отец  Паисий“        с. Лозенец, община   Крушари.
                                                                      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
14.Докладна записка относно разрешение на финансиращия  орган   за  осигуряване  на  допълнителни  средства  за  обезпечаване  на  учебния  процес, извън  осигурените  по  стандарта  за  съответната  дейност,  при  сформиране  на  паралелка  с  по-малко  от  десет  ученици  от  клас  в  ОУ „Отец  Паисий“  с.  Лозенец, община   Крушари.
                                                                      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
15.Докладна записка относно разрешение на  Общински съвет–Крушари, за функциониране на маломерни  паралелки  в  ОУ „ Васил Левски“  с. Коритен, Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
16.Докладна записка относно предложение за включване на изнесена група с.Коритен в Списъка на средищните детски градини като средищна част от детска градина с. Крушари за учебната 2021/2022 година.   
      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
17.Докладна записка относно промяна в състава на постоянните комисии на Общинския съвет.
                                                         
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
          
18.Други. 
 
  - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.  
 
С уважение
 
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай