Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение бюджета на Община Крушари за 2020 година

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение бюджета на Община Крушари за 2020 година, снимка 1

Изх.№ ОбС-03-127

12.07.2021г.

П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Крушари за 2020 година

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.52, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Крушари, Председателят на Общински съвет Крушари организира публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Крушари за 2020 година.

Председателят на Общински съвет Крушари отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяваме, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публичното обсъждане. Обсъждането ще се проведе на 20.07.2021 година от 10:00 часа в залата на Домашен социален патронаж с. Крушари.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес www.krushari.bg в секция „Администрация“, подсекция „Бюджет и финанси“ – ГФО.

Вашите мнения, препоръки и въпроси, свързани с отчета може да направите писмено в деловодството на общината или на e-mail:krusharil@krushari.bg не покъсно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

 

С уважение

ВИДИН КАРАКАШЕВ

Председател на Общински съвет Крушари

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай