Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Община Крушари сключи договор с Агенция за социално подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане

Община Крушари сключи договор с Агенция за социално подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане, снимка 1

 На 29.12.2022 г. Община Крушари сключи договор с Агенция за социално подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

От 01.10.2022 г. се предоставя топъл обяд на 60 лица по Проект "Топъл обяд в Община Крушари" договор BG05SFPR003-1.001-0072-C01 по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. Дейностите по проекта ще се реализират до 30.09.2025 г. Безвъзмездната финансова помощ за целия период е в размер на 165 254.40 лева с ДДС.

Целта на проекта е да се намали броя на лицата, живеещи в бедност чрез осигуряване на топъл обяд на лица, живеещи в най-висок риск. Специфичните цели са свързани с ежедневните доставки в работни дни на топъл обяд за уязвими групи граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация са в затруднение сами да осигурят прехраната си. Проектът надгражда реализираните до момента мерки на национално и общинско ниво свързани с грижата за най-уязвимите представители на местната общност. През периода на предоставяне на услугата ще се реализират и съпътстващи мерки, които се изразяват в информиране и консултиране на потребителите относно възможностите за ползване на социални и административни услуги, за здравословно и балансирано хранене, както и други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми.

 

Допустими целеви групи по проекта са:

  • лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
  • лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • скитащи и бездомни лица;
  • лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

 

Всеки работен ден  одобрените представители на целевите групи получават безвъзмездно топъл обяд, включващ супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. В периода на реализиране на дейностите по проекта храната се доставя до домовете на потребителите.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай