Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 25.11.2021г.

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 25.11.2021г., снимка 1

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 25.11.2021 г. от 14.00 часа в залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

                                                           
                                                               Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно допълнително финансиране на обект: „Ремонт на покрив и преустройство на масивна сграда в гараж за леки коли и лекотоварни автомобили и склад за инвентар“.
                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно отчет за отдадените под наем поземлени имоти с начин на трайно ползване  пасища, мери-публична общинска собственост.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Предложение относно разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ VI-446, VII-447, VIII-412 и ХV-412, кв.51 по плана на с. Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Предложение относно разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ II-за училище, кв.67 по плана на с. Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Предложение относно разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–план за застрояване /ПУП-ПЗ/   на УПИ II-396 и УПИ IХ-395, кв.46 по плана на с. Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Предложение относно разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–план за застрояване /ПУП-ПЗ/  на УПИ II-394,  III-399, VI-417, VII-401, VIII-400, IХ-393 и Х-392, кв.45 по плана на с. Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич.
                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно информация за дейността на Дом за стари хора „Света Петка“  с. Добрин през 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
                         
 8. Докладна записка относно информация за дейността на Защитено жилище с.Крушари през 2021 година.                                                                
                          
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно информация за дейността на Центъра за рехабилитация и социална интеграция в с. Крушари през 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10.Докладна записка относно информация за дейността на Домашен социален патронаж  през 2021 година.
                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината      
        
11.Други. 
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.  
 
 
 
 
 
 
С уважение
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  КрушариКъм началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай