Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 22.11.2021г.

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 22.11.2021г., снимка 1

 На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  22.11.2021 г. от  14.00 часа  в  залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за

                 
                                                          Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно информация за дейността на Дом за стари хора „Света Петка“  с. Добрин през 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
                         
2. Докладна записка относно информация за дейността на Защитено жилище с.Крушари през 2021 година.                                                                
                          
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно информация за дейността на Центъра за рехабилитация и социална интеграция в с. Крушари през 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно информация за дейността на Домашен социален патронаж  през 2021 година.
                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
       
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на Постоянната комисия

 
 
 
 
 
На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 22.11.2021 г. от 14.20 часа в залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
 
                                                    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно допълнително финансиране на обект: „Ремонт на покрив и преустройство на масивна сграда в гараж за леки коли и лекотоварни автомобили и склад за инвентар“.
                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно отчет за отдадените под наем поземлени имоти с начин на трайно ползване  пасища, мери-публична общинска собственост.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия


 
 
 
 
 
 
 
На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 22.11.2021 г. от  14.30  часа в  залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
                                                     Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Предложение относно разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–план за застрояване /ПУП-ПЗ/   на УПИ VI-446, VII-447, VIII-412 и ХV-412, кв.51 по плана на с. Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Предложение относно разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ II-за училище, кв.67 по плана на с. Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Предложение относно разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–план за застрояване /ПУП-ПЗ/   на УПИ II-396 и УПИ IХ-395, кв.46 по плана на с. Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Предложение относно разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–план за застрояване /ПУП-ПЗ/  на УПИ II-394,  III-399, VI-417, VII-401, VIII-400, IХ-393 и Х-392, кв.45 по плана на с. Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич.
                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на Постоянната комисия
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай