Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Възстановяване на средства, полагащи се за рентно плащане за т.н. „Бели петна”, съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

 

Възстановяване на средства,
полагащи се за рентно плащане за т.н. „Бели петна”, съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ


1.Надлежно попълнен формуляр Заявление по образец, който може да се получи от фронт-офиса на Община Крушари или да бъде свален от интернет-сайта на общината - www.krushari.bg

2.Към заявлението се прилагат следните документи:
•    Копие от документ за собственост на земеделска земя - решение от поземлена комисия, нотариален акт или договор за делба;
•    Актуална скица/ци за поземления/ните имот/ти;
•    Копие от удостоверение за банкова сметка, ако подалият заявлението желае сумата да бъде получена по банков път;
•    Актуално удостоверение за наследници (издадено не по-рано от 6/шест/ месеца преди датата на настоящето заявление), когато изплащането на сумата за „бели петна“ се заявява от наследник/ци на починал собственик на имот;
•    Пълномощно /при необходимост/;
•    Декларация, че собственика/съсобствениците /наследника/ниците/не са извършвал/и разпоредителни сделки (продажби, дарения и др.) с имота/тите;
•    Други допълнителни документи, ако има такива:

3.Заявлението се подава по един от следните начини:
•    Във фронт-офиса на Община Крушари;
•    Чрез куриер или пощенска пратка на адрес: 9410 с.Крушари, обл.Добрич, ул.”Девети септември” №3а.

4.Средствата се изплащат по начина на заявяване във формуляра, подаден от собственика/съсобственика/наследника/ци,пълномощника/, а именно: Ако лицето е заявило възстановяване на средствата, полагащи се за плащане за т.н. „бели петна” по касов начин(в брой), същите ще се изплащат от касата на общината след тяхната проверка и одобрение, а ако в заявлението е посочено изплащането им да бъде по банков път, то сумата ще бъде преведена с платежно нареждане на посочената от заявителя банкова сметка.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай