Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 28.06.2021 г. от 11.30 ч.

На 28.06.2021 г. от 11.30 часа  в залата на Домашен социален патронаж ще се проведе заседание на Общински съвет Крушари

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 28.06.2021 г. от 11.30 часа в залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

 
                                                            Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Връчване от Общинската избирателна комисия удостоверение на общински съветник и полагане на клетва.
 
2. Информация за състоянието на административното обслужване в Община Крушари за 2020 година.
                                                               
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
                                                           
3. Други. 
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
 
 
 
С уважение
 
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай