Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Извънредно заседание на Общински съвет с. Крушари на 15.03.2021г.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Крушари на 15.03.2021 г. от 14.00 часа в  залата на Домашен социален патронаж  с. Крушари при следния проект за

 
                                                       Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно разглеждане на върнато от Областния управител на област Добрич за ново обсъждане Решение № 2/23  по Протокол № 2 от заседание на Общински съвет Крушари, проведено на  25.02.2021 година.
 
   Докладна: В.Каракашев-председател на ОбС
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет Крушари


Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай