Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Извънредно заседание на Общински съвет с. Крушари на 11.06.2021г.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Крушари на 11.06.2021 г. от 14.00 часа в  залата на Домашен социален патронаж  с. Крушари при следния проект за

 
                                                       Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

1.Докладна записка относно предложение за поемане на дългосрочен общински дълг през бюджетната 2021 година от кредитна институция за изпълнението на обект  "Реконструкция на пешеходна зона на  с. Крушари-УПИ XVII, кв.60 по плана на с. Крушари"-2-ри и 3-ти етап. 
                                                                   
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2.Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 година.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3.Докладна записка относно учредяване право на строеж без търг или конкурс върху общински парцели в с. Добрин.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4.Предложение относно премахване на опасна саморазрушаваща се сграда с идентификатор №40097.501.389.6, в ПИ с идентификатор №40097.501.389 по КККР на с. Крушари, собственост на Община Крушари. 
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5.Предложение относно разрешение за изработване на проект за  изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ I в кв.5 по плана на с. Полковник Дяково, общ. Крушари.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
                                                      
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет Крушари
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай