Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 27.05.2021 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 27.05.2021 г. от 14.00 часа в залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

                                                            
                               Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

1. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
2. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в УПИ X-общ, УПИ XI-общ., УПИ XII-общ., УПИ XIII-общ. в кв.9 по плана на с.Ефрейтор Бакалово, чрез продажба на идеалните части на Община Крушари
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
3. Докладна записка относно пожарната безопасност на територията на Община Крушари и мерки за летния сезон.
 
   Докладва: гл.инсп. С.Стефанов-началник РС ПБЗН Крушари
 
4. Доклад относно състоянието на В и К  район Крушари.
 
   Докладва: Ж.Желязков-началник В и К район Тервел-Крушари
 
5. Докладна записка относно  проведените мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на населените места в Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
  
6. Докладна записка относно включване  на изнесена група с. Телериг в Списъка на защитените  детски  градини,  като защитена  част  от  Детска  градина  с. Крушари, общ. Крушари и формиране на група в ИГ с.Телериг към ДГ с. Крушари с минимум 6 деца.
                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
7. Докладна записка относно принципно съгласие за побратимяване между Община Крушари Република България и Община Зелениково Република Северна Македония.
                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
8. Докладна записка относно провеждане на „Празник на гърнетата“ през м.юни 2021 година.
                                                                  
   Докладва: З.Здравков-общински съветник
 
9. Други. 
 
  - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
 
 
С уважение
 
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай