Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 29.04.2021 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 29.04.2021 г. от 14.00 часа в залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

 
                                                            Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и  допълнение  на Наредба № 26  за условията и реда за поемане на общински дълг и за издаване на общински гаранции от Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
2. Докладна записка относно допълнение на Програмата  за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
3. Докладна записка относно делба на поземлен имот №36138.142.501 по КК и КР на с. Кап.Димитрово.
                                                               
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
4. Докладна записка относно определяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през стопанската 2021/2022 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
5. Докладна записка относно определяне на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през стопанската 2021/2022 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
6. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за първото тримесечие на 2021 година.
                                                               
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
7. Докладна записка относно приемане отчет  за изпълнение Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Крушари за 2020 година.
                                                               
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
8. Докладна записка относно приемане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Крушари 2021-2025 г.
                                                               
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
9. Докладна записка относно приемане отчет за работата на общината и  за разходваните средства по снегопочистването и зимното поддържане на общинската пътна мрежа и улиците на населените места.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10.Докладна записка относно доклад за дейността на читалищата в изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност в община Крушари за 2020 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
11.Други. 
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
 
 
С уважение
 
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай