Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 25.03.2021 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 25.03.2021 г. от 14.00 часа в залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

 
                                                            Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1.Докладна записка относно приемане на  Годишен доклад за наблюдението на  изпълнението на Общинския план за развитие на община Крушари 2014-2020 година за 2020 година.
         
  Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
 
2.Докладна записка относно приемане  на План за интегрирано развитие на Община Крушари за периода  2021-2027 година.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3.Докладна записка относно изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 година.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4.Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на управление на НЧ „Йордан Драгнев-1894“ с. Крушари върху Читалище с. Крушари.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5.Докладна записка относно информация за данъчната събираемост през второто шестмесечие на 2020 година
        
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6.Докладна записка относно  информация за дейността на полицейски участък Крушари и взаимодействието му с общинска администрация през 2020 година. 
 
  Докладва: ст.инсп. Илиян Ангелов-началник 
            Участък Крушари
 
7.Отчет за дейността на Местната комисия  за обществен ред и сигурност в Община Крушари за  2020 година. 
          
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8.Докладна записка относно информация за работата на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата в Община Крушари през 2020 година.  
 
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9.Докладна записка относно приемане отчет за дейността на футболните клубове през 2020 година.
                                                                                     
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10.Други. 
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
С уважение

 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари


 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай