Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 25.02.2021 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 25.02.2021 г. от 14.00 часа в залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

                                                            
                                                                               Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1.Докладна записка относно приемане  разпределението на преходния остатък от  2020 година.
                                                          
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината.
 
2.Докладна записка относно приемане сборен бюджет на община Крушари за 2021 година.
                                                                                   
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3.Докладна записка относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Крушари.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
  
4.Докладна записка относно информация за данъчната събираемост през второто шестмесечие на 2020 година.
                                                                    
  Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
 
5.Предложение относно продажба на движими вещи, общинска собственост-автобус „Isuzu classic 27“ с рег. № ТХ 1660 МХ и лек автомобил „Mercedes sprinter 208 CDI“ с рег. № ТХ 4668 ХР.
                                     
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6.Докладна записка относно определяне на представител за представляване на Община Крушари на редовното заседание на Общото събрание на Асоциалия по В и К в обособена територия обслужвана от В и К Добрич АД гр. Добрич, което ще се проведе неприсъствено на 02.03.2021 година от 10.00 часа. 
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7.Отчети на кметовете на кметства и кметските наместници от община Крушари за извършената дейност през  2020 година. 
 
  Докладват: кметовете на кметства и
             кметските наместници
 
8.Доклад относно приемане на отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците в община Крушари за 2020 година.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9.Доклад относно приемане на отчет за изпълнение на  Краткосрочната програма за използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2020 година.
                                                                   
  Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД                     
 
10.Докладна записка относно  приемане отчет за изпълнение на Общинската програмата за закрила на детето за 2020 година  и приемане на  Общинска програма  за закрила на детето за 2021 година.    
                                                                   
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
11.Докладна записка относно приемане изменение и допълнение на Решение № 1/20 от 29.01.2021 година на Общински съвет Крушари относно разкриване на нова социална услуга "Асистентска подкрепа" в община Крушари като делегирана дължавна дейност.  
         
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
12.Други. 
 
  - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
 
 
 
 
 
С уважение
 
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари


 
 
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай