Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 28.01.2021 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 28.01.2021 г. от 14.00 часа в залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

                                                            
                                                    Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за второто шестмесечие на 2020 година.               
                                                                  
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2020 година.
        
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Крушари за мандат 2019-2023 година за 2020 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно определяне размера на трудовото възнаграждение  и на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж на кмета на община и кметовете на кметства в Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно отдаване под наем на Гараж №3 с индентификатор 40097.501.718.3,Гараж №4 с индентификатор 40097.501.718.4 и Гараж №7 с идентификатор 40097.501.718.7, находящи се в поземлен имот с индентификатор 40097.501.718 по КК и КР на с. Крушари.
                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на управление на Център за социална рехабилитация и интеграция с. Крушари върху самостоятелен обект от сграда с индентификатор 40097.501.569.1.2 по КК и КР на с. Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на управление на Защитено жилище с. Крушари вэрху сграда с индентификатор 40097.501.719.1 и поземлен имот с индентификатор 40097.501.719 по КК и КР на с. Крушари. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9. Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост  на община Крушари за 2020 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10.Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост за 2021 година.
        
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
11.Предложение относно реда за предоставяне на пасища и мери за общо и индивидуално ползване, приемане на годишен план за паша и правила за ползване на пасищата и мерите от Общинския поземлен фонд на територията на Община Крушари. 
                                                          
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
12.Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2020 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
                                                                         
13.Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за четвъртото тримесечие на 2020 година.
                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
14.Докладна записка относно предоставяне на дизелово гориво на Полицейски участък с. Крушари за 2021 година.
                                                                  
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
15.Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда за 2020 година.
       
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
16.Информация  за изпълнението  на  одобрените  проекти  и  усвояването  на   финансови  средства по  Оперативни  и  Европейски  програми.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
17.Отчет за изпълнение на Плана за действие на община Крушари в изпълнение на областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна ромите ситуация за 2020 година.
      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
18.Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в общината  за 2020 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
19.Отчет за изпълнение на Годишния план за младежта за 2020 година и приемане на План за младежта за 2021 година.
                                                                         
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 20.Докладна записка относно създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно-делегирана дейност.
 
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
21. Други. 
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
 
 
 
 
 
С уважение
 
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари


Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай