Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Ред за предоставяне на ДОИ

 

 

Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Ви дава право да поискате и получите достъп до информация, без да е необходимо да доказвате конкретен интерес.

Законът не поставя никакви ограничение по отношение на заявителя. Това положение е напълно съобразено с международните стандарти за достъп до документи, в които е залегнал принципът, че информацията създавана и съхранявана от държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България е достъпна за всеки.

Когато за интересуващата Ви информация се установи едно от следните обстоятелства:

√  информацията представлява класифицирана информация (държавна или служебна тайна);

√  информацията е свързана с оперативната подготовка на решенията на институциите и няма самостоятелно решение;

√  информацията съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори;

√  информацията засяга права на трето лице (търговска тайна или лични данни) и то изрично е изразило несъгласие за предоставянето и;

√  информацията е друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон

Община Никола Крушари ще приложи съответните разпоредби на ЗДОИ и ще откаже да Ви предостави информацията.

Редът за достъп до информация в Община Крушари е подробно уреден във Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от Община Крушари, утвърдени от кмета на Община Крушари, като за неуредените с тях въпроси се прилагат съответните разпоредби на ЗДОИ.

Как да получите достъп до обществена информация:

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. При заявление направено по електронен път не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронните документи и електронния подпис.

Заявлението за достъп до обществена информация, следва да съдържа:

√  трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;

√  точен и пълен адрес за кореспонденция (град/село, пощенски код, улица/ж.к., №, подномер, вход, етаж, апартамент);

√  описание на исканата информация или документи;

√  предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация (преглед на информацията – оригинал или копие; устна справка; копия на материален носител;  копия предоставени по електронен път, или електронен адрес, където се съхраняват или са публикувани данните; комбинация от форми).

Когато предпочитаната от Вас форма е „копия предоставени по електронен път, или електронен адрес, където се съхраняват или са публикувани данните”, трябва да определите техническите параметри за запис на информацията.

Писмени заявления за достъп до обществена информация се подават деловодството на Община Крушари, стая № 103, етаж Iви в административната сграда на общината с адрес: с. Крушари, ул. „9ти септември” №3а от 8:00 ч. до 12:00 ч. и 13:00 ч. до 17:00 ч.

За писмени заявления се считат и заявленията, получени по факс: 05771 2136, по електронен път на адрес  krushari@dobrich.net

Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служителя по ДОИ  в стая  № 308, находящ се на третия етаж в административната сграда на Община Крушари, за което се съставя протокол, който се регистрира в деловодството на Община Крушари.

Кметът на Община Крушари резолира постъпилото заявление за достъп до обществена информация до служителя, който осъществява цялостната организация по предоставяне на достъпа до информация.

Срок за разглеждане:

В срок до 14 дни след датата на регистриране на заявление за достъп до обществена информация, Кметът на Община Крушари взема решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомява заявителя за своето решение.

Удължаване на срока за разглеждане:

1. С не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.

2. С не повече от 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му за предоставянето й.

Уточняване на предмета на обществената информация:

1. Когато не е ясно точно каква информация се иска или тя е формулирана много общо, в 7-дневен срок от постъпване на заявлението, заявителят се уведомява за това и му се дава право да уточни предмета на исканата обществена информация в срок до 30 дни, от получаване на уведомлението.

2. Сроковете за отговор и за удължаване започват да текат от датата на постъпване и регистриране в деловодството на Община Крушари на писменото уточняване на предмета на исканата обществена информация.

3. Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация в 30 дневен срок, заявлението се оставя без разглеждане.

Заявлението се оставя без разглеждане ако в него не се съдържат следните данни:

√  трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;

√  точен и пълен адрес за кореспонденция (град/село, пощенски код, улица/ж.к., №, подномер, вход, етаж, апартамент);

√  описание на исканата информация или документи;

Когато Община Крушари не разполага с исканата информация, но:

1. има данни за местонахождението й – в 14-дневен срок от получаване на заявлението, го препраща, за което заявителят се уведомява. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице, към които се препраща заявлението.           Сроковете по ЗДОИ започват да текат от момента на получаване на препратеното от съответния орган заявление;

2. няма данни за местонахождение й – в 14-дневен срок заявителя се уведомява за това.

Уведомяване:

Всички уведомления, решения или друга кореспонденция по прилагане на ЗДОИ, изхождащи от Община Крушари и адресирани до заявителя, са в писмена форма, като му се изпращат по пощата чрез лицензирана пощенска куриерска служба с обратна разписка,  по електронен път на електронен адрес или му се връчват лично срещу подпис.

Заплащане на информацията:

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат в  Центъра за информация и услуги на гражданите или по банков път:
Инвест банк – клон Добрич, Офис Крушари
IBAN- BG  04 IORT 80888497522700  BIC - IORTBGSF
Код вид плащане – 444000
Основание за плащането – продажба на услуги.

Определяне на размера на разходите по предоставяне на обществена информация:

Достъпът до обществена информация е безплатен.

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставяне на обществената информация.

Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на предоставената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна, и това е поискано мотивирано от заявителя.

Срок на достъпа:

Община Крушари осигурява 30 дневен срок на достъп до поисканата обществена информация, считано от датата на получаване от заявителя на решението за предоставения достъп.

Място за предоставяне на достъп до обществена информация:

стая № 308, намираща се на етаж трети в административната сграда на Община Крушари.

Място за четене на предоставената обществена информация:

1. Предоставената обществена информация може да бъде четена от заявителя във стая № 308, намираща се на етаж трети в на административната сграда на Община Крушари  всеки работен ден, непрекъснато от 8:30 ч. до12.00 и от 13.00 до 16:30 ч.;

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай