Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

График 2016

 

 
                     КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
 
      за провеждане заседанията на Общински съвет
               с. Крушари  през 2016 година
 
 
                    МЕСЕЦ              ДАТА
 
                   ЯНУАРИ               28
         
                 ФЕВРУАРИ          25
 
                   МАРТ                   31
 
                   АПРИЛ                28
 
                   МАЙ                     26
 
                   ЮНИ                    30
 
                   ЮЛИ                    28
 
                 АВГУСТ              ОТПУСК
 
               СЕПТЕМВРИ       9, 29
 
                ОКТОМВРИ         27
 
                 НОЕМВРИ         24
 
                ДЕКЕМВРИ        15
 
 
Настоящият Календарен график е приет в заседание
на Общинския съвет с Решение № 4/17 от Протокол № 4
от 17.12.2015 година.
 
 
ИЛХАН  МЮСТЕДЖЕБ
Председател на ОбС
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай