Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет - Крушари на 27.05.2015г. от 14.00ч.

                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ ДОБРИЧ

                          9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,

                      E-mailobst@krushari.bg; site: www.krushari.bg

  

 

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 27.05.2015г. от 14.00часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

 

                                                                 Д Н Е В Е Н     Р Е Д    :

         

1.Докладна запискаотносноопределяне на позицията на Община  Крушари  и даване на мандат за начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в покана на Изпълнителния директор на „Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич” АД с изх.№ 5074/12.05.2015г. на представителя на общината в редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 19.06.2015 година.

                Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината

 

2. Предложение относно отдаване под наем на част от административната сграда на община Крушари-публична общинска собственост, находяща се в поземлен имот с индентификатор 40097.501.640 по кадастралната карта на с. Крушари.

                Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината

 

3.Докладна записка относно избиране на общински съветник, който да председателства заседанието на Общинския съвет с. Крушари на 25 юни 2015 година.

                Докладва:П.Янкова-председател на ОбС

 

4. Информация относно пожарната безопасност на територията на община Крушари, статистика и анализ на възникналите произшествия.

                Докладва: гл.инсп.инж. Стойко Стойков-

                                  началник РС „ПБЗН“

 

5.Предложение относно одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за отреждане на имот с предназначение „отводнителен канал“ в землището на с. Северняк.

                                                                                                               Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

 

6.Предложение относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI и УПИ VIIв кв. 10 и частта от имоти с планоснимачни номера 77 и 67 между границата по КВС и селищната граница на с. Северняк, община Крушари.

                                                                                                              Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

 

7. Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №022065 в землището на с. Добрин за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.                                                                   

                                                                                                             Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

 

8.Предложение относноодобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №008023 в землището на с. Коритен за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

                                                                                                               Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

 

9.Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №009041 в землището на с. Коритен за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

                                                                                                              Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

 

10.Предложение  относноодобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №012005 в землището на с. Коритен за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

                                                                                                               Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

 

11.Предложение относноодобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №003013 в землището на с. Поручик Кърджиево за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

                                                                                                                Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

12.Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №009031 в землището на с. Поручик Кърджиево за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

                                                                                                                Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

13.Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №014027 в землището на с. Поручик Кърджиево за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”

                                                                                                               Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

14.Информация относно проведените мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на населените места в община Крушари.

                                                                                                              Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

15. Докладна записка относно изпълнение на Общинския план за развитие на социалните услуги на  община Крушари за 2014 година и приемане на Годишен план за социалните услуги за 2015 година.

              Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината

             16.  Други.

         - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.

 

ПЕТРАНКА ЯНКОВА: /П/

Председател на ОбС  

 

 

 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай