Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет - Крушари на 30.04.2015г. от 14.00ч.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136

E-mail: obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg

  

 

 

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 30.04.2015г. от 14.00часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

 Д Н Е В Е Н     Р Е Д    :

 

1. Доклад относно приемане нова Наредба № 7 за стопанисване, управление и предоставяне за ползване  на общински пасища и мери на територията на община Крушари.

                                                      Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината

 

2. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане  с имоти-общинска собственост  за 2015 година.

                                                      Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината

 

3. Докладна записка относно обявяване на части от имоти и цели имоти –частна общинска собственост за публична общинска собственост.

           Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината

 

4. Предложение относно продажба на урегулиран поземлен имот от 2400 кв.м., находящ се в парцел IV, кв. 45, пл. № 402 по плана на с. Добрин.

           Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината

 

5. Предложение относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост, представляващ едноетажна полумасивна сграда със ЗП от 144,40м2, застроена и незастроена площ от 780м2 находящ се в кв.25, парцел VII-общ. по плана на с.Телериг.

                                                                            Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината

 

6.Предложение  относнопродажба на урегулиран поземлен имот отреден „За градина“ находящ се в кв.25, парцел VIII, пл.№206 с.Телериг. актуван като частна общинска собственост.

                                                                            Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината

 

 7.Предложение относно предоставяне за безвъзмездно право на управление на масивна едноетажна сграда със ЗП 152кв.м. с идентификатор 40097.501.453.1, масивна едноетажна сграда със ЗП 32кв.м с идентификатор 40097.501.453.2 и дворно място от 1352кв.м. с идентификатор 40097.501.453 (номер по предходен план: квартал 48, парцел IV-189) – публична общинска собственост, актувани с акт №2146/22.10.2014г. с.Крушари, за срок от 10 години на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" –МВР.

                                                                            Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината

 

8.Предложение относноучредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от ОПФ, представляваща имоти №011023, 011024, 012022 по KВС на с.Кап.Димитрово, на Народно читалище „Св. Кирил и Методий - 1941“ с.Ефр.Бакалово с председател Айше Салим.

                                                                            Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината

 

9.Отчет за разходваните средства за командировки от председателя на Общински съвет-Крушари за периода  от 01.01.2015 до 31.03.2015 година.

                                                                            Докладва:П.Янкова–председател на ОбС

 

10.Отчет за разходваните средства за командировки от кмета  на Община Крушари за периода  от 01.01.2015 до 31.03.2015 година.

                                                                                                                                                           Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината

11. Отчети за дейността на кметовете на кметства и кметските наместници  за 2014 година.

                                                                                                                                                            Докладват:кметовете на кметства и                                                                                                                                                                                             кметските наместници              

12. Доклад за дейността на читалищата в изпълнение на Програмата за  развитие на читалищната дейност в община Крушари за 2014 година.

                                                          Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината

13. Докладна записка относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца-сираци.

                                                          Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината

14. Отчет за изпълнение на  Дългосрочната програма за използване  на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2014 година.

                                                                                                                                                          Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

15. Отчет за изпълнение на Краткосрочната програма за използване  на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2014 година.

                                                                                                                                                          Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

16. Отчет по Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета  на територията на  община Крушари за 2014 година.

                                                                                                                                                           Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

17. Информация относно нивото на изпълнение на проектите, по които работи община Крушари.

                                                                                                                                                           Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

18. Информация за работата на общината при зимни условия сезон 2014/2015 годшина.

                                                                                                                                                           Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

19.Предложение относноодобряване на проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 40097.11.71в землището на с. Крушари за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

                                                                                                                                                           Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

20.Предложение относноодобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №014143 в землището на с. Земенци за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

                                                                                                                                                           Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

21.Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №012055 в землището на с. Земенци за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

                                                                                                                                                           Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

22.Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №014016 в землището на с. Полковник Дяково за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

                                                                                                                                                          Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

23.Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №026088в землището на с. Полковник Дяково за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

                                                                                                                                                           Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

24.Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №027143 в землището на с. Полковник Дяково за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

                                                                                                                                                           Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

25.Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №032046 в землището на с. Полковник Дяково за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

                                                                                                                                                           Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

26.Предложение относноодобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №033126 в землището на с. Полковник Дяково за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

                                                                                                                                                           Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

27.Предложение относноодобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №033128 в землището на с. Полковник Дяково за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.                                                           

                                                                                                                                                          Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

28. Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №033130 в землището на с. Полковник Дяково за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

                                                                                                                                                           Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

29. Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №012046 в землището на с. Добрин за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.                                                                   

                                                                                                                                                           Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

30. Предложение относноодобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №023069 в землището на с. Добрин за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

                                                                                                                                                           Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

31.Предложение относноодобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №017054 в землището на с. Коритен за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

                                                                                                                                                           Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

32. Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №013055в землището на с. Александрия за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

                                                                                                                                                           Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

33.Предложение  относноодобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №020044в землището на с. Александрия за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

                                                                                                                                                          Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

 34.Предложение относноодобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №021134 в землището на с. Александрия за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

                                                                                                                                                           Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

35.Предложение относноодобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №004014 в землището на с. Поручик Кърджиево за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

                                                                                                                                                           Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

36.Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №008078 в землището на с. Поручик Кърджиево за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

                                                                                                                                                         Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

37.Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №012031 в землището на с. Поручик Кърджиево за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

                                                                                                                                                         Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината  38.  Други.

         - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.

 

ПЕТРАНКА ЯНКОВА: /П/

Председател на ОбС       

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай