Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

За втора по ред учебна година в детска градина с. Крушари с изнесени групи в с. Лозенец, с. Телериг и с. Коритен се изпълнява Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

За втора по ред учебна година  в детска градина с. Крушари с изнесени групи  в с. Лозенец, с. Телериг и с. Коритен се изпълнява  Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, снимка 1

За втора по ред учебна година  в детска градина с. Крушари с изнесени групи  в с. Лозенец, с. Телериг и с. Коритен се изпълнява  Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Детската градина изпълнява Дейност 1 „Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи“, Дейност 2 „Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.,“ и  Дейност 3:  „Организиране и провеждане на обучения на педагогически и непедагогически специалисти“.

Към месец февруари 2021 г.  в Дейност 1 са обхванати 85 деца организирани в 17 групи, които са записани и посещават детското заведение, принадлежат към уязвими рискови социални групи, не владеят достатъчно добре български език  и се обучават допълнително за достигане на равен старт при постъпване в училище. Обучението се провежда в учебно и неучебно време. Отчитат се положителни резултати от включване  на децата в проектната дейност, което рефлектира и върху провеждане на качествен образователно-възпитателен процес в предучилищната институция на територията на община Крушари.

За  организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи  са наети   двама  непедагогически специалисти - помощник-възпитатели, чиято работа е насочена към формиране на мотивация за активно приобщаване на децата  в системата на предучилищното образование. Положителни резултати от работата се свързват с мотивацията на деца  и родители за редовно посещение от най-ранна възраст в детската градина, а именно от 3 г. На територията на община Крушари са обхванати  и посещават детска градина всички деца от 3-7 г. възраст, което се дължи и на активната социална политика от страна на общината.

Организирането и провеждането на обучения на педагогически и непедагогически специалисти се извършва от педагогически специалист за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3години до 3 години и 6 месеца, за определяне на риска от обучителни затруднения и затяхната превенция. След проведеното оценяване от специалисти е представен доклад, в който  е изложено предложение за включване на децата в обща подкрепа, чрез организиране на групи за занимания по интереси за личностно развитие, двигателна активност и развитие на познавателните способности на децата от рискови и уязвими социални групи по специално разработени програми.

Проектът ще продължи и през учебната 2021/2022г.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай