Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 24.02.2023г.

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 24.02.2023г., снимка 1

   На основание чл. 45 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  24.02.2023 г. от  14.00 часа  в  залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за

                                                                    
                                            Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно създаване на експертна комисия за изготвяне на План за реформиране на Дом за стари хора "Света Петка" с.Добрин, община Крушари, област Добрич в социална услуга-резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст в съответствие със стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на Плана за действие на община Крушари в изпълнение на областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна ромите ситуация за 2022 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на Общинската програмата за закрила на детето  за 2022 година и приемане на Общинска  програма за закрила на детето за 2023 година.
                                                                       
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно приемане на анализ за потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на Постоянната комисия


 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 24.02.2023 г. от 14.20 часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за
  
                                                            Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2023 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно продажба на Поземлен имот № 72196.106.23 с площ от 4202 кв.м. , Поземлен имот № 72196.106.24 с площ от 1001 кв.м. и Поземлен имот № 72196.106.25 с площ от 1942 кв.м.  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Телериг.
    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно продажба на Поземлен имот № 65913.74.93 с площ от 1068 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Северци. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно продажба на Поземлен имот № 65913.74.91 с площ от 574 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Северци.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно продажба на Поземлен имот № 21470.14.28 с площ от 5699 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Добрин.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно  продажба на Урегулиран поземлен имот I-общ. в кв.3 с площ от 1450 кв.м. по плана на с.Огняново 
 
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно продажба на Поземлен имот № 72196.65.78 с площ от 20991 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Телери.
 
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно отдаване под наем на поземлен имот №72196.209.1 по КК и КР на с.Телериг за селскостопански нужди за срок от 10 (десет) години, считано от 01.10.2022г. до 30.09.2023г.
 
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на управление на Народно читалище „Христо Ботев-1940“ с.Коритен върху Читалище с.Коритен–публична общинска собственост.
 
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
11. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на управление на Народно читалище „Светлина-1945“ с.Полковник Дяково върху Читалище с.Полковник Дяково–публична общинска собственост.
                                                                                         
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината                                                            
 
12. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на управление на Народно читалище „Втори юни-2004“ с.Александрия върху Читалище с.Александрия–публична общинска собственост. 
 
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината                                                            
 
13. Докладна записка относно  учредяване на безвъзмездно право на управление на Народно читалище „Кирил и Методий-1941“ с.Ефрейтор Бакалово върху Читалище с.Ефрейтор Бакалово–публична общинска собственост                                                                 Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината.
 
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината   
                                                 
14. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на управление на Народно читалище „Стефан Караджа-1936“ с.Телериг върху Читалище с.Телериг–публична общинска собственост. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
15. Предложение относно учредяване право на ползване върху част с площ от 1,000 дка от ПИ с идентификатор 00031.38.2 в землището на с. Абрит, община Крушари, целият с площ от 9,357 дка, начин на трайно ползване пасище, мера за срок от 10 (десет) години.
    
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
16. Предложение  относно намаляване на утвърдената с Решение № 9/111 от 29.09.2022г. на ОбС Крушари начална цена за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с индентификатор №72196.108.1 по кадастралната карта   и  кадастралните регистри  на с.Телериг. 
 
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия


 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 24.02.2023 г. от  14.50  часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за
 
                                                           Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на  Краткосрочната програма за използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2022 година.          
                                                               
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината                     
 
2. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за  изменение на подробен устройствен план–план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ II-404, III-349,404 в кв. 59 по плана на с. Крушари, община Крушари и изработване на ПУП-ПЗ за новообразувани УПИ по плана на с. Крушари, община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината                     
 
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на Постоянната комисия
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай