Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване”

О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за назначаване на директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване”

        
Община Крушари, с. Крушари, ул.”Девети септември” № 3 А, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-08-475/16.08.2012 г. на Кмета на община Крушари обявява конкурс за назначаване на Директор на дирекция „АПИО” – държавен служител при следните условия:

1. Длъжност, звено, административна структура:
 Длъжност: Директор на дирекция
Звено: Дирекция “Административно, правно и информационно обслужване”
Административна структура: Общинска администрация Крушари
2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
    Ръководи съответната дирекция, като координира и контролира професионално и административно изпълнението на основните и специфични дейности на дирекцията, свързани с административно-правното и информационно обслужване, гражданското състояние и човешките ресурси, деловодната дейност в общинска администрация за точно спазване на нормативните актове и извършва процесуално представителство на Общината пред съдебни и извънсъдебни инстанции.
3. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
•    минимална степен на завършено образование: Висше, степен „Магистър”;
•    професионална област: „Право”
•    професионален опит:  4 /четири/ години;
•    минимален ранг за заемане на длъжността: ІІІ-ти младши
•    допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
•    компютърна грамотност: работа с офис пакет за Windows и Internet;  
•    владеене на английски език;
4. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността:  450.00 лева.
5. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1
6. Начин за провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю.
7. Необходими документи за участие в конкурса:
-  заявление съгласно Приложение № 2 по чл.17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- декларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни   служители;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителна квалификация;
- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
    - копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
    - автобиография СV;
    - актуално удостоверение за съдимост – оригинал;
8. Място и срок за подаване на документите
    - област, община, населено място: Добрич, Крушари, с.Крушари
    - адрес: с. Крушари, ул.”Девети септември” № 3 А, трети етаж, стая № 302
    - телефон: 05771/20-24
    - лице за контакт: Младши експерт „Човешки ресурси”
    - краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на Обявлението /всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа/
    - общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци и други съобщения:
•    информационното табло в сградата на община Крушари

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

Данните от настоящата заповед да се публикуват в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и във вестник  “Добруджанска трибуна”.

Към Административен регистър натиснете ТУКДОБРИ СТЕФАНОВ /п/
                           
ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
КМЕТ ОБЩИНА КРУШАРИ

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай