Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител 

 

Община Крушари, с. Крушари, ул.”Девети септември” № 3 А, на основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-08-457/21.09.2010 г. на кмета на Общината 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за назначаване на държавен служител на длъжността: Директор на дирекция „Финансово-счетоводна дейност” в Община с. Крушари при следните условия:

 

1. Длъжност, звено, административна структура:

   Директор на дирекция

   Дирекция “Финансово-счетоводна дейност” Община с.Крушари

2. Кратко описание на длъжността: подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на кмета на общината, като за целта ръководи, включително планира, организира, контролира, координира, отчита и отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност на община Крушари;

3. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

• образование: висше, степен „Бакалавър”;

• професионална област: „Икономика” ;

• предпочитана специалност, по която е придобито образованието:

счетоводство и контрол

• професионален опит: 5 /пет/ години;

• минимален ранг за заемане на длъжността: ІІІ-ти младши

• компютърна грамотност: работа с офис пакет за Windows и Internet;  

• допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- познаване и ползване на нормативните актове;

- организационна компетентност;

- комуникативна компетентност;

- компетентност за работа в екип;

-  владеене на писмен и говорим английски език;

 

4. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността:  363.00 лева. 

5. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1 /едно/

6. Начин за провеждане на конкурса: тест и интервю. 

7. Необходими документи за участие в конкурса: 

-  заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- декларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни   служители;

- копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен и за допълнителна квалификация и правоспособност;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- автобиография СV;

- актуално удостоверение за съдимост – оригинал;

        - представяне документ за самоличност при подаване на документите за   проверка.

8. Място и срок за подаване на документите

Документи за участие в конкурса се подават лично от всеки кандидат.

- област, община, населено място: Добрич, Крушари, с.Крушари

- адрес: с. Крушари, ул.”Девети септември” № 3 А, първи етаж, стая № 112

- телефон: 05771/20-24 

- лице за контакт: Главен специалист „Човешки ресурси”

- краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявлението /всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа/

- общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци и други съобщения: 

 •информационното табло в сградата на община Крушари

 

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

 

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса и други съобщения във връзка с него ще бъдат обявени на информационното табло и на електронната страница на община Крушари.


 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай